تیم ما

محمدحسین صحرایی

Co-Founder & CTO

علی اعرابی پور

Co-Founder & CEO

فاطمه میهن پاد

Creative Team Lead